Akkoord CAO VVT 2014-2015
Naam

CAO VVT

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 1 september 2014 tot 1 april 2016.

Loonsverhogingen
- De lonen worden verhoogd: per 01-03- 2015 met 1,5% en per 01-01- 2016 met 0,3%
- Herstel lagere loonschaal. Medewerkers die afgelopen periode een loonschaal lager zijn beland, krijgen dat in stappen weer terug.
- Minimum salarisschaal hulp bij huishouden. De partijen hebben ook een minimum salarisschaal bepaald voor de hulp bij het huishouden. Of het kabinet wel of niet inzet op een verbod op alfahulpen is bij uitvoering hiervan van belang. Hiermee willen de cao-partijen een einde maken aan de druk op de tarieven in de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Partijen hebben er daarom vertrouwen in dat het Kabinet een Algemene Maatregel van Bestuur uitvaardigt die stelt dat deze cao gehanteerd dient te worden.
- Alle zorgmedewerkers kunnen een loonsverhoging tegemoet zien van in totaal ruim 2 procent.
- Eenmalige uitkering per 01-01- 2015 van 0,25 %

Arbeidsvoorwaarden
- Nulurencontracten zullen alleen in uitzonderlijke situaties afgesloten worden. Voor de min/max contracten is afgesproken de bandbreedte tussen min en max te verkleinen.
- Alle huidige medewerkers met een nulurencontract krijgen een contract met een vast aantal uren aangeboden en alle huidige medewerkers met een min/maxcontract krijgen zoveel als mogelijk een contract met een vast aantal uren aangeboden.
- Zorgmedewerkers krijgen meer zeggenschap over hun eigen werktijden.
- In het Sociaal Akkoord is in 2013 afgesproken dat werkgevers en werknemers samen een oplossing moeten vinden voor de vergoeding van het derde WW-jaar. Cao-partijen hebben afgesproken deze oplossing samen te gaan zoeken.
- Bij overname van huishoudelijk personeel na een WMO-gunning, wordt de nieuwe werkgever verplicht om de werknemers over te nemen tegen de geldende arbeidsvoorwaarden.
- De CAO-partijen onderzoeken maatregelen om verlies aan werkgelegenheid voorkomen of beperkt kan worden. Een aantal maatregelen is al in gang gezet, zoals de sectorplannen en de huishoudelijke hulp toelage.


Download CAO: