Regeling eigenrisicodragen WGA

0
888

Regeling eigenrisicodragen WGA
Een werkgever kan er voor kiezen het risico van langdurig zieke of gehandicapte werknemers zélf te dragen. De werkgever wordt dan dus ‘eigenrisicodrager’. De betaling van de WGA-uitkering en de kosten van de re-integratie van (ex) werknemers komen gedurende 10 jaar voor rekening van de werkgever. Eigen risico dragen betekent dat een werkgever minder aan arbeidsongeschiktheidspremies betaalt maar ook meer verantwoordelijkheden en verplichtingen heeft.WGA en IVA
De WIA bestaat uit twee verschillende regelingen:

  • De WGA (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) is voor werknemers die van 35 tot 80% arbeidsongeschikt zijn of werknemers die volledig (maar niet duurzaam) arbeidsongeschikt zijn;
  • De IVA (Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten) is voor werknemers die duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn.

Eigen risico dragen kan alleen voor werknemers die onder de WGA vallen. De IVA wordt volledig door het UWV uitgevoerd en hiervoor is eigen risico dragen dan ook niet mogelijk.

Verplichtingen
Als eigenrisicodrager voor de WGA heeft een werkgever een aantal verplichtingen tegen over de (ex) werknemer:

  • betaling van de WGA-uitkering;
  • betaling van de re-integratie;
  • begeleiding bij re-integratie, bijvoorbeeld door het aanbieden van scholing;
  • erop toezien dat de werknemer zijn wettelijke verplichtingen nakomt.

De werkgever blijft deze verplichtingen houden voor werknemers die niet langer bij hem in dienst zijn. Ook nadat een werkgever niet langer eigen risico drager is blijft hij verantwoordelijk voor de lopende WGA uitkeringen en de WGA uitkeringen die zullen ontstaan uit ziektes ontstaan tijdens de periode dat de werkgever eigen risicodrager was.

Aanvragen
Er kan door een werkgever 2 keer per jaar gestart worden als eigenrisicodrager: per 1 januari en per 1 juli. De aanvraag loopt via de Belastingdienst en moet 13 weken voor de aanvang worden ingediend.  Bij de aanvraag moet een garantieverklaring worden meegestuurd die is ondertekend door de bank of verzekeraar. De verplichte modelgarantieverklaring is op de website van de Belastingdienst te downloaden.

Veranderingen 2017
Met ingang van 1 januari 2017 treed de Wet verbetering hybride markt WGA inwerking waarmee het eigen risico dragen voor de WGA verandert.  Voor nieuwe en bestaande eigen risicodrager verandert het volgende:

  • Geen inlooprisico meer voor werkgevers die eigenrisicodrager voor de WGA worden;
  • Werkgevers die terugkeren naar UWV betalen een premie gebaseerd op hun historische WGA-lasten. Dit zijn de WGA uitkeringen die zijn ontstaan tijdens het eigenrisicodragerschap, en de WGA uitkeringen uit de periode waarin de werkgever publiek verzekerd was;
  • Werkgevers dragen vanaf 1 januari 2017 het eigen risico voor de totale WGA-lasten (vast en flex samen). Werkgevers die eigenrisicodrager willen blijven na 1 januari 2017 moeten opnieuw een garantieverklaring indienen bij de Belastingdienst.